مجموعه GraphicRiver پلاگین های افترافکت افکت های صوتی با کیفیت مجموعه تصاویر HDRI
تخفیف به دانشجویان عزیز با قید "دانشجو" در توضیحات سفارش

آموزش نرم افزار Houdini بسته شماره 1

آموزش نرم افزار Houdini بسته شماره 1

، برنامه ای برای ساخت افکتهای تصویری
ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ Houdini Master ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻗـﻮی ﺗـﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾـﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﮑﺖ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻮاﯾﺰﻣﻄﺮح و ﻣﮫﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺎﻟﺐ آن اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ دارای ﺻﺤﻨﻪ ﯾﺎ Sho ھﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﺑﯽ رﻗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐـﻪ ھﯿـﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪplug-in ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﯾـﺎ ﮔﺮوھـﯽ از اﻓـﺮاد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﻮﯾﺲ ﻧـﺪارد. ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﻣﻄﺮح ﻓﯿﻠﻢ ﺳـﺎزی ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺨﺼﯿﺖ ھـﺎ و ﺟﻠـﻮه ھـﺎی وﯾﮋه در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ Houdini Master ﺗﮑﯿﻪﮐﻨﻨـﺪ. ﮔﻘﺘـﻪ ﻣﯿﺸـﻮد اﯾـﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار، ﮐـﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﭘﮑﯿـﺞ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ و در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ارزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪود 8000 (ھﺸﺖ ھﺰار) دﻻر در ﺑﺎزارھـﺎی آﻣﺮﯾﮑـﺎ اﺳـﺖ. ﺑـﺎ اﯾـﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺘﻮان اﻓﮑﺖ ھـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن ذرات ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر، ﻃﻮﻓـﺎن و ﮔﺮدﺑﺎدھـﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، ازدﺣﺎم ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن، و … ﺑﺴﺎزﯾـﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ ﮐﺴـﯽ ﻓـﺮق واﻗﻌـﯽ ﯾـﺎ دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﻮدن آن را ﻧﻔﮫﻤﺪ . ﺷـﻤﺎ ﺣـﺘﯽ ﻗﺎدرﯾـﺪ ﺑـﻪ اﺟﺴـﺎم ﺣﺮﮐﺘﮫـﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺪھﯿﺪ . ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻮن Hulk ﺑﺴﺎزﯾﺪ، ﺑﻪ آن ﺟﺎن دھﯿﺪ و ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺟﺴﻤـﯽ را ﺑـﻪ ﻃﺮﻓـﺶ ﭘـﺮت ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ھﻨﮕـﺎم ﺷـﮑﺴﺘﻦ ﻟﯿــﻮان اﻓﮑـﺖ ﮔـﺬاری اﻧﺠـﺎم دھﯿـﺪ. ﻣﮫــﻢﻧﯿﺴـﺖ ﺻـﺤﻨﻪ ای ﮐـﻪ ﻣﯿﺴﺎزﯾـﺪ ﮐﺠـﺎ ﺧﻮاھـﺪ ﺑـﻮد ﯾـﺎ دورﺑﯿـﻦ را ﮐﺠـﺎ ﻗـﺮار ﻣﯿﺪھﯿﺪ. ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﮐﺎرﮔﺮدان اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ The Wild، آﻗﺎی Steve Spaz Williams در ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ ای ﺑﻪ وﺿﻮح ﮔﻔﺖ : اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ Maya ﮐـﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ Houdini آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ، دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ، اﯾـﻦ ﯾـﮏ ﺣﻘﯿﻘـﺖ است

عناوین موجود در مجموعه

Gnomon Houdini 101 : interface and Workflow

ParsGFX

Gnomon Houdini Rigid body dynamic

ParsGFX


محصولات مرتبط
 • آموزش نرم افزار Houdini بسته شماره 4

  آموزش نرم افزار Houdini بسته

  SIDEFX HOUDINI MASTER  نرم افزاری قدرتمند در زمینه ساخت و طراحی مدل های سه بعدی و گرافیکی می باشد. به کمک این نرم افزار قدرتمند ...
 • آموزش نرم افزار Houdini بسته شماره 3

  آموزش نرم افزار Houdini بسته

  SIDEFX HOUDINI MASTER  نرم افزاری قدرتمند در زمینه ساخت و طراحی مدل های سه بعدی و گرافیکی می باشد. به کمک این نرم افزار قدرتمند ...
 • آموزش نرم افزار Houdini بسته شماره 2

  آموزش نرم افزار Houdini بسته

  Houdini ، برنامه ای برای ساخت افکتهای تصویری ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ Houdini Master ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻗـﻮی ﺗـﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾـﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﮑﺖ ھﺎی ...